Nowe wyniki dowodzą, że nintedanib spowalnia progresję IPF w okresie dłuższym niż 4 lata, bez zmian w zakresie bezpieczeństwa

Nowe wyniki dowodzą, że nintedanib spowalnia progresję IPF w okresie dłuższym niż 4 lata, bez zmian w zakresie bezpieczeństwa

 • Badanie INPULSIS®-ON wskazuje, że skuteczność i bezpieczeństwo nintedanibu w perspektywie długoterminowej pozostają zachowane i zgodne z wcześniejszymi obserwacjami zgromadzonymi w badaniach INPULSIS®i
 • Wyniki badania INPULSIS®-ON, będącego otwartą kontynuacją dwóch badań fazy III INPULSIS®, opublikowane w czasopiśmie Lancet Respiratory Medicine1

Ingelheim, Niemcy, wrzesień 2018 – Wyniki badania INPULSIS®-ON, opublikowane w czasopiśmie Lancet Respiratory Medicine, poszerzają wiedzę na temat długoterminowego bezpieczeństwa, skuteczności i tolerancji nintedanibu u pacjentów z idiopatycznym włóknieniem płuc (ang. idiopathic pulmonary fibrosis, IPF)[1]. Dane te wskazują, że wpływ nintedanibu na spowolnienie progresji IPF utrzymuje się w okresie dłuższym niż 4 lata[1]. Wyniki te pokazują również, że utrzymana jest długoterminowa skuteczność nintedanibu w zakresie ograniczenia progresji choroby u pacjentów, którzy wymagają modyfikacji dawki[1].

Dane badawcze zgromadzone podczas otwartej kontynuacji są zgodne z wynikami badań fazy III INPULSIS® oraz wskazują, że ciągła terapia nintedanibem, prowadzona przez maksymalnie 68 miesięcy, posiada dobry profil bezpieczeństwa i tolerancji oraz nie wiąże się z żadnymi nowymi zagrożeniami.1,ii,iii,iv Badanie INPULSIS®-ON obejmowało dużą grupę pacjentów z IPF leczonych nintedanibem, a zgromadzone w nim informacje stanowią uzupełnienie dostępnych danych wskazujących, że nintedanib zapewnia długoterminowe korzyści chorym z IPF[1].,v

IPF jest rzadką, upośledzającą i nieuleczalną chorobą płuc, która dotyka około 3 miliony osób na całym świecie.vi,vii,viii Powoduje ona progresywne bliznowacenie płuc, czego skutkiem jest stałe i nieodwracalne pogorszenie ich czynności oraz trudności z oddychaniem[9]. W miarę progresji IPF czynność płuc ulega stopniowemu i nieodwracalnemu pogorszeniu[6].
W badaniu INPULSIS®-ON, przeprowadzonym z udziałem 734 pacjentów:

 • Opisowe oceny skuteczności dotyczące czynności płuc wskazują, że roczne tempo spadku natężonej pojemności życiowej (ang. forced vital capacity, FVC) w okresie 192 tygodni wynosiło -135,1 ml/rok. Wartość ta była zgodna z wartością rocznego tempa spadku FVC u pacjentów leczonych nintedanibem w badaniach INPULSIS® (-113,6 ml/rok u pacjentów leczonych nintedanibem)[1],[3]. Dane z badań klinicznych wskazują, że spadek FVC u przyjmujących placebo pacjentów z IPF, u których w chwili rozpoczęcia badania występowała łagodna lub umiarkowana niewydolność płuc wynosi około 200 ml w okresie 1 roku[10].
 • Roczne tempo spadku FVC było spójne niezależnie od wieku, rasy i % wartości należnej FVC w chwili rozpoczęcia badania INPULSIS®-ON[1].
 • Częstość występowania ciężkich zaostrzeń w badaniu INPULSIS®-ON była zbliżona do obserwowanej u pacjentów leczonych nintedanibem w badaniach INPULSIS®, co stanowi dodatkowy dowód na wpływ nintedanibu na redukcję ryzyka ciężkich zaostrzeń[1],[11]
 • Ciężkie zaostrzenie to nagłe pogorszenie się czynności oddechowej, często o nieznanej przyczynie, które negatywnie wpływa na przebieg choroby i często prowadzi do zgonu pacjenta w okresie kilku miesięcy[12],[13],[14].

Podobnie jak w badaniach INPULSIS® i TOMORROW, do najczęstszych działań niepożądanych w badaniu INPULSIS®-ON należała biegunka, która prowadziła do przerwania leczenia u odpowiednio 4,7% i 10,2% pacjentów, którzy kontynuowali i rozpoczynali terapię nintedanibem w badaniu INPULSIS®-ON[1],[2],[3],[4],[10]. Wskaźniki częstości występowania zdarzeń sercowo-naczyniowych (poważne sercowo-naczyniowe działania niepożądane, np. zawał mięśnia sercowego lub udar) oraz częstości występowania krwawień skorygowanej o czas ekspozycji u pacjentów, którzy kontynuowali i rozpoczynali terapię nintedanibem w badaniu INPULSIS®-ON były zbliżone do obserwowanych u pacjentów przyjmujących placebo w badaniach INPULSIS®[1][1],[2]. Obserwacje te są zgodne z danymi postmarketingowymi zgromadzonymi w USA w pierwszym roku po wprowadzeniu nintedanibu do stosowania w leczeniu IPF[15].

„Wyniki badania INPULSIS®-ON uzupełniają szeroką bazę danych dowodzących, że nintedanib zapewnia długoterminowe korzyści dla chorych żyjących z IPF” — powiedział profesor Bruno Crestani, główny badacz w badaniu INPULSIS®-ON, profesor pulmonologii w Paris Diderot University School of Medicine (Francja) i szef Departamentu Pneumonologii i Rzadkich Chorób Płuc w szpitalu Bichat (Francja). „IPF jest chorobą przewlekłą, która wymaga długotrwałego leczenia, dlatego tak istotne są dane, które stanowią dowód na długoterminowe bezpieczeństwo i skuteczność wykraczające poza okres 4 lat leczenia. Dzięki pozytywnym danym z badania INPULSIS®-ON, lekarze mogą mieć pewność, że pacjenci odniosą długoterminowe korzyści z leczenia nintedanibem.”

Dr Susanne Stowasser, zastępca kierownika pionu Medicine Respiratory w firmie Boehringer Ingelheim powiedziała: „Wyniki badania INPULSIS®-ON stanowią cenne źródło informacji dotyczących długoterminowego bezpieczeństwa i skuteczności nintedanibu w IPF oraz uzupełniają dotychczasową wiedzę na temat jego korzystnego wpływu na życie osób cierpiących na tę chorobę.” Dr Stowasser dodała: „Progresywne włóknieniowe choroby płuc, takie jak IPF, nadal mają niezwykle wyniszczający wpływ na życie pacjentów. Naszym celem jest skupienie się na pracach badawczych i dostarczaniu leków, które spowodują poprawę życia chorych, którzy tego potrzebują.”


Przypisy

 1. Crestani, Bruno, et al. „Long-term safety and tolerability of nintedanib in patients with idiopathic pulmonary fibrosis: results from the open-label extension study, INPULSIS-ON.” The Lancet Respiratory Medicine (2018).
 2. Nintedanib, Charakterystyka produktu leczniczego-lipiec 2017 r. Boehringer Ingelheim International GmbH
 3. Richeldi, Luca, et al. „Efficacy and safety of nintedanib in idiopathic pulmonary fibrosis.” New England Journal of Medicine 370.22 (2014): 2071-2082.
 4. Corte, Tamera, et al. „Safety, tolerability and appropriate use of nintedanib in idiopathic pulmonary fibrosis.” Respiratory research 16.1 (2015): 116.
 5. Crestani, Bruno, et al. „Long-term treatment with nintedanib in patients with IPF: an update from INPULSIS®-ON.” (2016): OA4960.
 6. Ley, Brett, Harold R. Collard, and Talmadge E. King Jr. „Clinical course and prediction of survival in idiopathic pulmonary fibrosis.” American journal of respiratory and critical care medicine 183.4 (2011): 431-440.
 7. Nalysnyk, Luba, et al. „Incidence and prevalence of idiopathic pulmonary fibrosis: review of the literature.” European Respiratory Review 21.126 (2012): 355-361.
 8. Dane z badań własnych. Boehringer Ingelheim. Częstość występowania w skali globalnej 2016 r.
 9. NHLBI, NIH. What Is Idiopathic Pulmonary Fibrosis? Accessed at: www.nhlbi.nih.gov/health/health-topics/topics/ipf/ Accessed August 2018.
 10. Kolb, Martin, et al. „Nintedanib in patients with idiopathic pulmonary fibrosis and preserved lung volume.” Thorax (2016): thoraxjnl-2016.
 11. Richeldi, Luca, et al. „Nintedanib in patients with idiopathic pulmonary fibrosis: combined evidence from the TOMORROW and INPULSIS® trials.” Respiratory medicine 113 (2016): 74-79.
 12. Kim, Dong Soon. „Acute exacerbations in patients with idiopathic pulmonary fibrosis.” Respiratory research 14.1 (2013): 86.
 13. Song JW, et al. Acute exacerbation of idiopathic pulmonary fibrosis: incidence, risk factors and outcome. Eur Respir J. 2011;37:356-363
 14. Collard H, et al. Acute Exacerbations of Idiopathic Pulmonary Fibrosis. Am J Respir Crit Care Med. 2007;176:636–643.
 15. Lancaster LH, et al. Safety and tolerability of nintedanib in patients with idiopathic pulmonary fibrosis (IPF): pooled data from six clinical trials. Presented at American Thoracic Society Conference 2018. San Diago, CA. United States, May 18–23, 2018.
 16. SENSCISTM trial. Clinical trial: A Trial to Compare Nintedanib With Placebo for Patients With Scleroderma Related Lung Fibrosis. Available at: https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02597933 (last accessed August 2018)
 17. INBUILD® trial. Clinical trial: Efficacy and Safety of Nintedanib in Patients With Progressive Fibrosing Interstitial Lung Disease. Available at: https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02999178 (last accessed August 2018)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.