Entrektynib, pierwsza terapia tumor-agnostyczna firmy Roche, dopuszczona w Europie

Entrektynib, pierwsza terapia tumor-agnostyczna firmy Roche, dopuszczona w Europie

Entrektynib, pierwsza terapia tumor-agnostyczna firmy Roche, dopuszczona w Europie do stosowania u pacjentów z guzami litymi z obecnością fuzji genów NTRK oraz u pacjentów z ROS1-dodatnim zaawansowanym niedrobnokomórkowym rakiem płuca.

  • Entrektynib wykazuje trwałą odpowiedź w przypadku wielu rodzajów nowotworów, również tych, które rozprzestrzeniły się do mózgu
  • Dopuszczenie do obrotu dowodzi o wartości łączenia profilowania genomowego z medycyną precyzyjną, które zapewnia pacjentom z rzadkimi i trudnymi w leczeniu nowotworami możliwość spersonalizowanego leczenia

Komisja Europejska wydała warunkowe pozwolenie na dopuszczenie do obrotu leku entrektynib do stosowania w leczeniu pacjentów dorosłych i dzieci od 12 roku życia z guzami litymi z obecnością fuzji genów neurotroficznej receptorowej kinazy tyrozynowej (NTRK) z chorobą miejscowo zaawansowaną, z obecnością przerzutów lub w przypadku których resekcja chirurgiczna spowodowałaby ciężkie powikłania, którzy nie przyjmowali wcześniej inhibitora NTRK oraz dla których nie ma zadowalających opcji leczenia. Komisja Europejska zatwierdziła również stosowanie entrektynibu w leczeniu dorosłych pacjentów z ROS1-dodatnim, zaawansowanym niedrobnokomórkowym rakiem płuca (NDRP), którzy nie byli wcześniej leczeni inhibitorami ROS1(1).

Z radością ogłaszamy dopuszczenie entrektynibu w Europie w dwóch wskazaniach, co daje pacjentom z fuzją genów NTRK i ROS1 nowe skuteczne leczenie, nawet wtedy, gdy nowotwór rozprzestrzenił się do mózgu,” powiedział Levi Garraway, M.D., Ph.D., Główny Lekarz i Dyrektor ds. Globalnego Rozwoju Produktów w firmie Roche. „Ten postęp stanowi kolejny ważny krok w opiece nad pacjentami nowotworowymi, umożliwiający leczenie pewnych genetycznych czynników powodujących raka, niezależnie od lokalizacji guza w ciele. Firma Roche jest głęboko zaangażowana w postęp medycyny spersonalizowanej i zaspokajanie w dużym stopniu niespełnionych potrzeb pacjentów na świecie cierpiących na nowotwory rzadkie.

Entrektynib został zakwalifikowany przez Europejską Agencję Leków (EMA) jako lek priorytetowy (PRIME) do stosowania w leczeniu pacjentów dorosłych oraz pacjentów pediatrycznych chorych na miejscowo zaawansowane lub przerzutowe guzy lite z obecnością fuzji genów NTRK, u których nastąpiła progresja choroby po wcześniejszych terapiach lub w przypadku których nie ma akceptowalnych standardowych terapii.1 Fuzje genów NTRK stwierdzono w wielu rodzajach guzów litych. Ich częstość występowania sięga 90% w niektórych typach nowotworów rzadkich i mniej niż 1% w innych częstszych nowotworach, w tym płuc i jelita grubego(2). Fuzje genu ROS1 odpowiadają za 1-2% przypadków NDRP, najczęstszego raka płuca, stwierdzanego w 85% wszystkich diagnoz(3),(4). Diagnostyka nastawiona na poszukiwanie biomarkerów wskazujących na występowanie takich fuzji to najbardziej skuteczny sposób identyfikowania chorych z nowotworem o charakterystyce molekularnej kwalifikującej do leczenia precyzyjnego entrektynibem.

Roche umacnia swoją wiedzę fachową w dziedzinie rozwoju leków spersonalizowanych i zaawansowanej diagnostyki. Wspólnie z firmą Foundation Medicine pracuje nad zaawansowanymi testami diagnostycznymi, aby stworzyć diagnostykę towarzyszącą (ang. companion diagnostics, czyli dedykowane danej cząsteczce rozwiązanie diagnostyczne, pozwalające na wykrycie określonych aberracji np. genowych, ściśle związanych z identyfikacją pacjentów mogących odnieść korzyść z leczenia daną cząsteczką), która ułatwi identyfikację chorych na nowotwory z fuzją genów NTRK i ROS1.

Nowotwory z fuzją genów NTRK
Nowotwory NTRK-dodatnie powstają w wyniku fuzji genów NTRK1/2/3 z innymi genami, co powoduje powstanie nieprawidłowych białek TRK (TRKA/TRKB/TRKC), które mogą uruchomić wewnątrzkomórkową kaskadę sygnałową prowadzącą do rozwoju pewnych typów nowotworów(5). Fuzje genów NTRK występują w nowotworach niezależnie od tego, w jakim narządzie powstaje choroba. Fuzje takie wykryto w przypadku wielu rodzajów guzów litych, w tym mięsaka, niedrobnokomórkowego raka płuca, nowotworu ślinianek MASC, wydzielniczego i niewydzielniczego raka sutka, tarczycy, jelita grubego, raka neuroendokrynnego, raka trzustki, jajników, endometrium, raka dróg żółciowych, nowotworów układu żołądkowo-jelitowego oraz nerwiaków zarodkowych(1).

Informacje o ROS-1 dodatnim NDRP
ROS1 jest kinazą tyrozynową odgrywającą rolę w kontrolowaniu wzrostu i proliferacji komórek. Gdy następuje fuzja genu ROS1, komórki rakowe rosną i proliferują w sposób niekontrolowany. Blokowanie tej nienormalnej kaskady sygnałowej może powodować zmniejszanie lub śmierć komórek nowotworowych(3).
Rak płuca jest główną przyczyną zgonów związanych z nowotworami na całym świecie(6). W wyniku tej choroby co roku umiera ponad półtora miliona osób, co oznacza ponad 4000 zgonów każdego dnia(6). NDRP to najczęstszy rodzaj raka płuc, stwierdzany w niemal 85% wszystkich rozpoznań raka płuc(4). Fuzje genu ROS1 mogą występować u każdego pacjenta z NDRP, lecz częstość fuzji tego genu jest największa u osób młodych, nigdy niepalących(3).

Informacje o leku entrektynib
Entrektynib to tumor-agnostyczny lek doustny podawany raz dziennie do leczenia miejscowo zaawansowanych lub przerzutowych guzów litych z obecnością fuzji genów NTRK1/2/3 lub ROS1. Jest to selektywny inhibitor kinazy tyrozynowej zaprojektowany w taki sposób, aby hamować aktywność białek TRKA/B/C i ROS1, których fuzje napędzają proliferację komórek w niektórych rodzajach nowotworów(7),(8). Entrektynib ma zdolność blokowania aktywności kinazy NTRK i ROS1, co może prowadzić do śmierci komórek nowotworowych z obecnością fuzji genów NTRK albo ROS1(7),(8). W sierpniu 2019 r. entrektynib uzyskał przyspieszone zatwierdzenie ze strony amerykańskiej Agencji ds. Żywności i Leków po zaklasyfikowaniu go jako terapii przełomowej do leczenia pacjentów dorosłych i dzieci od 12 roku życia z guzami litymi z obecnością fuzji genów NTRK, bez znanej nabytej mutacji odporności, z obecnością przerzutów, lub w przypadku których resekcja chirurgiczna prawdopodobnie spowodowałaby ciężkie powikłania, u których nastąpiła progresja po leczeniu lub dla których nie ma zadowalających alternatywnych opcji leczenia, i został zatwierdzony do leczenia dorosłych ROS1-dodatnich z przerzutowym NDRP.

W czerwcu 2019 r. japońskie Ministerstwo Zdrowia, Pracy i Opieki Społecznej (MHLW) również dopuściło do obrotu entrektynib do leczenia pacjentów dorosłych i pediatrycznych z nawracającymi guzami litymi w zaawansowanym stadium rozwoju z obecnością fuzji genów NTRK, a następnie, w lutym 2020 r., pacjentów z ROS1-dodatnim NDRP. Entrektynib został też dopuszczony do obrotu przez organy opieki zdrowotnej w Australii, Kanadzie, Hongkongu, Izraelu, Nowej Zelandii, Republice Korei i na Tajwanie.

Zaangażowanie firmy Roche w leczenie raka płuc
Rak płuc to jeden z głównych obszarów zainteresowania i inwestycji firmy Roche. Firma jest zaangażowana w rozwój nowych metod, leków i testów, które mogą pomóc ludziom dotkniętym tą śmiertelną chorobą. Celem firmy jest zapewnienie możliwości skutecznego leczenia każdej osobie, u której zdiagnozowano raka płuc. Roche ma obecnie pięć zarejestrowanych leków do stosowania w leczeniu określonych rodzajów raka płuc i jest w trakcie opracowywania ponad dziesięciu leków o działaniu ukierunkowanym na czynniki molekularne warunkujące rozwój raka płuc lub o działaniu wspomagającym układ odpornościowy w zwalczaniu tej choroby.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.